Projekt distančního studia na IPU


 Zahajujeme přijímání studentů na on-line studium do všech oborů :

– Právo

– Psychologie

– Management

– Finance

– PR

Přihlásit se můžete do libovolného Vámi vybraného oboru, přičemž je třeba posouzení úrovně Vašeho dosavadního vzdělání, popř. úroveň Vašich praktických zkušeností ze zaměstnání.

Přijímání ke studiu má stálá a ustálená pravidla :

1) přijímací testy

2) dokumenty požadované International Prague University o.p.s.

3) smlouva o studiu

Zákazníkem studijních služeb můžete být přímo Vy, jeden z Vašich rodičů, popř. libovolná fyzická nebo právnická osoba, se kterou je uzavřena Smlouva o poskytování vzdělávacích služeb a která bude platit za Vaše studium.

Snažili jsme se maximálně usnadnit přijímací proceduru, kterou krok za krokem snadno projdete.


Distanční vzdělání 

Na základě prognóz specialistů bude v horizontu 5-ti let studovat distančním způsobem

2/3 studentů a dostane se jim tak kvalitního vzdělání a uznaný diplom.

Internet zaujímá v oblasti vzdělávání poměrně důležitou roli.

Nyní se také otevírá možnost studovat v domácím prostředí v libovolném čase u svého počítače. Společnost oceňuje tuto možnost a odklání se od letitých studijních stereotypů.

Studia on-line jsou novým moderním stupněm distančního vzdělávání. Dávají možnost studovat ve Vámi vybraném čase a Vámi vybraném místě. Přitom internet slouží pro výměnu studijních materiálů a spojení studenta s příslušným lektorem.

Při studiích na International Prague University nemusíte Prahu vůbec navštívit.

Škola stanovuje povinnost skládat osobně pouze státní zkoušky a obhajovat diplomovou práci, vše po zdárném absolvování všech předepsaných zápočtů a zkoušek, referátů, seminárních a ročníkových prací.

Pochopitelně Vás v Praze rádi přivítáme a můžete některé Vámi vybrané discipliny studovat na akademické půdě školy.

Řádně přihlášený student dostává studijní materiály ve speciálním výukovém programu, který obsahuje jednotlivé přednášky lektorů, učební a metodické materiály a kontrolní zadání a zkušební testy.

Klasické přednášky lektorů, semináře, praktická cvičení, testy, učební programy, kontrolní zadání, zkušební testy, konzultace s lektory budete mít dostupné na monitoru a přístupné 7 dní v týdnu a 24 hodin denně.

Jak se přihlásit ke studiu na International Prague University o.p.s. ? 

K přihlášení je nutné projít krok za krokem proceduru vstupních testování. Vaše osobní přítomnost není nutná, stačí jen vstoupit na webové stránky www.interpragueuniver.cz. Dále zde naleznete smlouvu o studiu včetně příloh a místo na Vaši fotografii. Požadované materiály k přihlášení ke studiu (příloha č. 2 Smlouvy o studiu) včetně podepsané Smlouvy o studiu ve dvojím vyhotovení posíláte doporučeně poštou v obálce nebo je možné přinést osobně a předat proti podpisu na studijním oddělení školy.

International Prague University o.p.s. Vám pošle poštou zpět podepsanou smlouvu o studiu, index a studentský list.

Výuka na International Prague University o.p.s 

Pro přihlášeného studenta se otevírá tzv. miniweb, je to jeho privátní schránka, která bude obsahovat učební plán, studijní rozpis a index (zápočtovou knížku).

Po oficiálním přijetí studenta se na miniwebu odkrývá postup k další učebně-metodickým materiálům, které obsahují texty přednášek lektorů na semestrální disciplíny, praktické zadání a kontrolní práce, testování se samokontrolou.

Všechny materiály je možné stáhnout do počítače a internetový přístup není nutný. Tyto materiály je možné poslat na CD v obálce poštou. Pokud student potřebuje nějaké informace nebo vysvětlení od příslušného lektora, v tomto případě je internet nutný pro položení dotazu.

Skládání zkoušek a zápočtů je plně automatizované, výsledky se zobrazují v indexu po úspěšném složení zápočtů či zkoušek max. do 24 hodin.

Kdo může být studentem International Prague University? 

Systém distančního vzdělávání nabízí

    • první vysokoškolské vzdělání 

     – zde je povoleno studovat posluchačům – absolventům středních škol s ukončenou maturitní zkouškou

    • druhé vysokoškolské vzdělání 


Určené pro absolventy vysokých škol s diplomem. Pro tyto studenty jsou připraveny individuální programy, které určitým způsobem zkracují délku studií.

Distanční forma studia s použitím internetu je tedy přístupná libovolné skupině obyvatel, kteří chtějí svůj volný čas využít tím nejlepším způsobem, tj. sebevzděláváním.
Je určena pro lidi, kteří nemohou cestovat za studiem do jiných měst nebo měnit své zaběhané návyky. Je zejména výborná pro mladé maminky nebo pro občany tělesně handicapované.