Zasady redagowania dokumentów tekstowych (referatów, prac rocznych, prac sprawdzających i dyplomowych)

1. Wszelkie prace należy pisać, stosując się do następujących zasad:

 • tekst powinien być pisany czcionką Times New Roman w rozmiarze 14, małymi literami, bez wyróżnienia, wyjustowany;
 • wcięcie akapitowe powinno być jednakowe w całym tekście i wynosić 1,27 cm;
 • interlinia 1,5 cm;
 • marginesy: górny i dolny – 20 mm, lewy nie mniej niż 20 mm, prawy – 10 mm;
 • nie numerujemy wstępu i zakończenia.

2. Główną część pracy należy podzielić na rozdziały i podrozdziały:

 • wszystkie nagłówki – wyśrodkowane, bez kropki na końcu;
 • tytuły rozdziałów – czcionka 14, pogrubione, drukowane litery;
 • tytuły podrozdziałów – czcionka 14, pogrubione, małe litery;
 • oddzielenie tytułów od reszty tekstu – powyżej interlinią 3, poniżej interlinią 2;
 • rozdziały i podrozdziały powinny rozpoczynać się od wcięcia akapitowego, od wielkiej litery, bez podkreślenia;
 • jeśli tytuł składa się z dwóch zdań – rozdzielamy je kropką;
 • przenoszenie słów w tytułach jest niedopuszczalne;
 • rozdziały i podrozdziały powinny być ponumerowane w sposób ciągły w całym tekście;
 • należy je numerować cyframi arabskimi;
 • nie stawiamy kropki po numerach rozdziałów i podrozdziałów.

3. Strony pracy należy ponumerować cyframi arabskimi, zachowując ciągłą numerację w całym tekście pracy.

 • Strona tytułowa nie jest wliczana do ogólnej numeracji stron.
 • Nie piszemy numeru strony na stronie tytułowej.
 • Numer strony powinien znajdować się po środku dolnej części strony, bez kropki.