Wydział Nauk Humanistycznych

Charakterystyka programu

Nazwa programu naukowego Profesjonalne studia licencjackie „Marketing
Rodzaj dyplomu Dyplom licencjata, Dyplom magistra
Kod programu naukowego BM, MM
Długość trwania programu naukowego Studia licencjackie:

 • 3 lata (6 semestrów) program studiów stacjonarnych
 • 3,5 (7 semestrów) program studiów niestacjonarnych i kształcenia online

Studia magisterskie:

 • 2 lata (4 semestry) program studiów stacjonarnych
 • 2,5 (5 semestrów) program studiów niestacjonarnych i kształcenia online
Wymagania od kandydatów Na studia licencjackie – pełne wykształcenie średnie.
Na studia licencjackie – licencjat.
Stopień Stopień licencjata lub magistra danego kierunku
Kwalifikacje Marketing

Miejsce realizacji programu naukowego

Program naukowy jest realizowany w Pradze.

Język wykładowy

Językami wykładowymi są czeski i rosyjski (studenci są odpowiednio podzieleni na dwie grupy). Zajęcia prowadzi kadra naukowa uniwersytetu, oraz profesorowie-goście i specjaliści z dziedziny ekonomii i finansów.

Opis kierunku

Zawód marketingowca jest obecnie jednym z najczęściej poszukiwanych na rynku pracy i jednym z najlepiej opłacanych. Dobry marketingowiec to cenny nabytek dla firmy, decydującej się bez względu na wszystko wyprzedzić swoich konkurentów.

Treść i specyfika programu naukowego

Plan naukowy programu zakłada studiowanie dyscyplin specjalistycznych, zorientowanych na praktykę, odzwierciedlających współczesne tendencje w obszarze marketingu, kierowania sprzedażą i reklamą, efektywnej praktyki zagranicznej i wiodącego doświadczenia krajów europejskich. Na uniwersytecie otrzymacie państwo dobre przygotowanie językowe. Oprócz ogólnych, wykładanych na wydziale przedmiotów, proponujemy: kształtowanie cen, prawne regulacje działalności marketingowej, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie produktem, badania marketingowe, zachowania konsumentów, komunikację marketingową, marketing wzajemnych stosunków i w partnerstwach, marketing w branżach i sferach działalności, zarządzanie jakością, branding, zarządzanie projektami marketingowymi, marketing społeczno-etyczny, zarządzanie sprzedażą, marketing międzykulturowy, marketing strategiczny, administrację marketingową, marketing przemysłowy, marketing międzynarodowy i in.

Charakterystyka programu

Nazwa programu Public relations
Rodzaj dyplomu Dyplom Licencjata lub Magistra uczelni wyższej
Kod programu BPR, MPR
Długość trwania programu Studia licencjackie:

 • 3 lata (6 semestrów) program studiów stacjonarnych
 • 3,5 (7 semestrów) program studiów niestacjonarnych i kształcenia online

Studia magisterskie:

 • 2 lata (4 semestry) program studiów stacjonarnych
 • 2,5 (5 semestrów) program studiów niestacjonarnych i kształcenia online
Wymagania od kandydatów Na studia licencjackie – średnie ogólne, zawodowe bądź wyższe wykształcenie.
Na studia licencjackie – Dyplom licencjata lub wykształcenie wyższe.
Stopień Stopień licencjata lub magistra
Kwalifikacje Dyrektor PR, Menadżer ds. PR

Miejsce realizacji programu naukowego

Program jest realizowany w Pradze.

Język wykładowy

Języki wykładowe to czeski i rosyjski. W programie zajęcia prowadzą profesorowie i specjaliści.

Opis kierunku

Relacje publiczne (Public relations) to niezbędna i bardzo ważna część składowa działalności w sferze komunikacji marketingowej, która jest realizowana przez dowolną organizację (firmę, bank, ministerstwo itd.). Praktyka w obszarze Public Relations (PR) od ostatnich 20-30 lat intensywnie rozwija się na całym świecie: ilość miejsc pracy w branży PR rośnie szybciej, niż w każdym innym obszarze zarządzania. Tę praktykę realizują dyrektorzy PR.

Studia pozwalają przyswoić wiedzę i umiejętności, umożliwiające pełnienie funkcji dyrektora PR, w skład których wchodzą:

 • Badanie opinii społecznej (oczekiwań, poglądów, przekonań), różnych (docelowych) grup społecznych – od klientów i pracowników własnych organizacji, do szerokich warstw społeczeństwa;
 • Konsultacje z kierownikami organizacji, włącznie z wypracowaniem alternatywnych rekomendacji w świetle brania pod uwagę opinii społecznej;
 • Koordynacja stosunków z mediami w celu uzyskania przychylnej dla organizacji informacji w massmediach;
 • Planowanie i prowadzenie kampanii reklamowych, włącznie z akcjami reklamowymi, zarówno w celu uformowania i rozwoju image’u towarów i usług, jak i polepszenia reputacji organizacji;
 • Przyciąganie potencjalnych klientów i rozwój dwustronnych relacji z obecnymi klientami drogą dialogu ze społeczeństwem, organizacji specjalnych wydarzeń, włącznie z dniami otwartymi, wyjazdami informacyjnymi itd.;
 • Zestrajanie działalności organizacji ze strukturami władzy i koordynacja stosunków ze specjalnymi, zewnętrznymi grupami społecznymi, takimi jak dostawcy, inwestorzy, organizacje non-profit i konkurencja;
 • Planowanie, organizacja i koordynacja wydarzeń specjalnych, włącznie ze świętami i wystawami, prezentacjami, kolacjami i ceremoniami otwarcia.

Treść i specyfika programu naukowego

Na tym kierunku studenci mają kursy nauk humanistycznych i społecznych oraz teoretyczne i praktyczne kursy podstaw PR oraz rozwoju nawyków komunikacyjnych i organizacyjnych, niezbędnych w pracy dyrektora PR. Oprócz tego, uczestniczą w kursach przygotowawczych do specjalizacji zawodowej w obszarze PR, i na życzenie, przechodzą praktyki poza murami uczelni. Nazwy praktyk: Technologie przygotowania tekstów dla mediów; Przygotowanie i realizacja technologii multimedialnych; Kierowanie relacjami z mediami; Środki elektroniczne w komunikacji masowej; Komunikacja marketingowa organizacji. Przejście wszystkich kursów i praktyk to warunek konieczny otrzymania stopnia licencjata i kwalifikacji zawodowych dyrektora PR.

Studenci wspólnie z wykładowcami uczestniczą w opracowaniu różnych, kompleksowych, interdyscyplinarnych projektów, na przykład, w obszarze marketingu terytorialnego (zbudowanie i wypromowanie image’u miasta, regionu, kraju. Realizowane są projekty badawcze zajmujące się sytuacją na rynku i efektywnością kampanii reklamowych.

Program naukowy jest bardzo popularny nie tylko wśród kandydatów- absolwentów szkół, ale również wśród tych, którzy już pracują w różnych sferach działalności życiowej i chcą otrzymać dodatkowe wykształcenie.

Charakterystyka programu

Nazwa programu Wiedza o sztuce
Rodzaj dyplomu Dyplom licencjata lub magistra uczelni wyższej
Kod programu BI, MI
Długość trwania programu Studia licencjackie:

 • 3 lata (6 semestrów)- program studiów stacjonarnych
 • 3,5 roku (7 semestrów)- program studiów niestacjonarnych i kształcenia online

Studia magisterskie:

 • 2 lata (4 semestry)- program studiów stacjonarnych
 • 2,5 roku (5 semestrów)- program studiów niestacjonarnych i kształcenia online
Wymagania od kandydatów Na studia licencjackie: ogólne lub zawodowe wykształcenie średnie bądź wykształcenie wyższe
Na studia magisterskie: Licencjat bądź wykształcenie wyższe
Stopień Stopień licencjata lub magistra
Kwalifikacja Znawca sztuki

Miejsce realizacji programu naukowego

Program naukowy jest realizowany w Pradze.

Język wykładowy

Językami wykładowymi są czeski i rosyjski. Zajęcia prowadzą profesorowie i specjaliści.

Opis kierunku

Podstawowe rodzaje działalności zawodowej znawcy sztuki są związane z pracą w charakterze pracownika naukowego, wykładowcy, pracownika muzeum, biblioteki, archiwum, konsultanta i eksperta.

Studia na tym kierunku pozwalają przyswoić wiedzę i umiejętności, umożliwiające profesjonalnie wypełniać różne funkcje licencjata wiedzy o sztuce, w skład których wchodzą:

 • Funkcja edukacyjna (praca w szkołach średnich, średnich specjalnych, gimnazjach, liceach i uczelniach wyższych);
 • Funkcja naukowo-badawcza (praca w muzeum, instytucjach naukowo-badawczych, bibliotekach, archiwach);
 • Funkcja edukacyjna (praca w szkołach średnich, średnich specjalnych, gimnazjach, liceach i uczelniach wyższych);
 • Funkcja kulturowo-oświatowa (praca w organizacjach i instytucjach kultury);
 • Funkcja ekspercko-analityczna (praca w galeriach sztuki, organizacjach społecznych i państwowych);
 • Funkcja organizacyjno-kierownicza (praca w organach kierownictwa państwowego, miejscowego, regionalnego i republikańskiego samorządu).

Treść i specyfika programu naukowego

Na tym kierunku studenci przechodzą kursy teoretyczne nauk humanistycznych i społecznych, oraz teoretyczne i stosowane kursy podstaw wiedzy o sztuce, niezbędnych w praktycznej pracy. Oprócz tego, mają również przedmioty ze specjalizacji zawodowej, i na życzenie przechodzą praktyki poza murami uczelni wyższej. Kierunek jest bardzo popularny nie tylko wśród kandydatów – absolwentów szkół, ale także wśród tych, którzy pracują w różnych sferach działalności życiowej i chcieliby otrzymać nowe, przyszłościowe wykształcenie wyższe.

Obecnie przygotowujemy opis tego programu. Prosimy o odwiedzenie tej strony później lub o zwrócenie się do naszych pracowników, oni odpowiedzą na wasze pytania związane z tym kierunkiem.

Obecnie przygotowujemy opis tego programu. Prosimy o odwiedzenie tej strony później lub o zwrócenie się do naszych pracowników, oni odpowiedzą na wasze pytania związane z tym kierunkiem.