Wydział Psychologii

Charakterystyka programu

Nazwa programu naukowego Profesjonalne studia licencjackie lub magisterskie Psychologia kliniczna
Rodzaj dyplomu Dyplom licencjata, Dyplom magistra
Kod programu naukowego BKP, MKP
Długość trwania programu naukowego Studia licencjackie:

 • 3,5 roku (7 semestrów) program studiów stacjonarnych
 • 4 lata (8 semestrów) program studiów niestacjonarnych i kształcenia online

Studia magisterskie:

 • 2 lata (4 semestry) program studiów stacjonarnych
 • 2,5 (5 semestrów) program studiów niestacjonarnych i kształcenia online
Wymagania od kandydatów Na studia licencjackie – pełne wykształcenie średnie.
Na studia licencjackie – stopień magistra danego kierunku.
Stopień Stopień licencjata lub magistra danego kierunku
Kwalifikacje Psychologia kliniczna                

Miejsce realizacji programu naukowego

Program naukowy jest realizowany w Pradze.

Język wykładowy

Języki wykładowe to czeski i rosyjski (studenci są odpowiednio podzieleni na dwie grupy). Zajęcia są prowadzone przez kadrę naukową uniwersytetu, oraz profesorów – gości i specjalistów z dziedziny ekonomii i finansów.

Opis kierunku

Psychologia kliniczna obejmuje:

 • Objawy psychiczne różnorodnych zaburzeń
 • Rola psychiki w powstaniu i przebiegu zaburzeń, a także ich zapobieganiu
 • Wpływ różnych zaburzeń na psychikę
 • Zaburzenia rozwoju psychiki
 • Opracowanie zasad i metod badań klinicznych
 • Psychoterapia, opracowywanie metod i przeprowadzanie badań

Stworzenie psychologicznych metod działania na psychikę człowieka w celach leczniczych i profilaktycznych.

Psychologowie kliniczni zajmują się badaniem zagadnień psychologii ogólnej oraz problemami określenia norm i patologii, określeniem wzajemnych relacji społecznych i biologicznych w człowieku, a także rolą świadomości i nieświadomości oraz rozwiązaniem problemów rozwoju i rozpadu psychiki.

Treść i specyfika programu naukowego

Studenci uczą się przedmiotów ogólnoakademickich, a na dalszych etapach – przedmiotów specjalistycznych, utrwalanych na seminariach i zajęciach praktycznych.

Charakterystyka programu

Nazwa programu naukowego Profesjonalne studia licencjackie lub magisterskie Psychologia konsultacyjna
Rodzaj dyplomu Dyplom licencjata, Dyplom magistra
Kod programu naukowego BKP, MKP
Długość trwania programu naukowego Studia licencjackie:

 • 3,5 roku (7 semestrów) program studiów stacjonarnych
 • 4 lata (8 semestrów) program studiów niestacjonarnych i kształcenia online

Studia magisterskie:

 • 2 lata (4 semestry) program studiów stacjonarnych
 • 2,5 (5 semestrów) program studiów niestacjonarnych i kształcenia online
Wymagania od kandydatów Na studia licencjackie – pełne wykształcenie średnie.
Na studia licencjackie – stopień magistra danego kierunku.
Stopień Stopień licencjata lub magistra danego kierunku
Kwalifikacje Psychologia konsultacyjna      

Miejsce realizacji programu naukowego

Program naukowy jest realizowany w Pradze.

Język wykładowy

Językami wykładowymi są czeski i rosyjski (studenci są odpowiednio podzieleni na dwie grupy). Zajęcia są prowadzone przez kadrę naukową uniwersytetu, oraz profesorów – gości i specjalistów w dziedzinie ekonomii i finansów.

Opis kierunku

Psychologia konsultacyjna – to rodzaj pomocy psychologicznej, polegającej na uświadomieniu pacjentowi, który przyszedł na konsultację psychologiczną jego trudności psychologicznych, a następnie na korekcji jego sposobów zachowania, aktywizacji jego  zasobów wewnętrznych dla rozwoju osobistego i rozwiązania problemów psychologicznych, z którymi styka się on w życiu prywatnym, działalności zawodowej, naukowej i innych życiowych sytuacjach.

Treść i specyfika programu naukowego

Studenci uczą się przedmiotów ogólnoakademickich, a na dalszych etapach – przedmiotów specjalistycznych (kultura, polityka, ekonomia), utrwalanych na seminariach i zajęciach praktycznych.

Charakterystyka programu

Nazwa programu naukowego Profesjonalne studia licencjackie lub magisterskie Psychoterapia
Rodzaj dyplomu Dyplom licencjata, Dyplom magistra
Kod programu naukowego BPT, MPT
Długość trwania programu naukowego Studia licencjackie:

 • 3,5 roku (7 semestrów) program studiów stacjonarnych
 • 4 lata (8 semestrów) program studiów niestacjonarnych i kształcenia online
Wymagania od kandydatów Na studia licencjackie – średnie lub wyższe wykształcenie medyczne. Na studia magisterskie- wyższe wykształcenie medyczne
Stopień Stopień licencjata danego kierunku
Kwalifikacje Psychoterapia                

Miejsce realizacji programu naukowego

Program naukowy jest realizowany w Pradze.

Język wykładowy

Językami wykładowymi są czeski i rosyjski (studenci są odpowiednio podzieleni na dwie grupy). Zajęcia są prowadzone przez kadrę naukową uniwersytetu oraz profesorów – gości i specjalistów z zakresu ekonomii i finansów.

Opis kierunku

Psychoterapia – jest to system leczniczego działania na psychikę, a poprzez psychikę na cały organizm człowieka. Jest to metoda leczenia, szczególny rodzaj międzyludzkiej współpracy, podczas której pacjentowi jest udzielana profesjonalna pomoc środkami psychologicznymi.

Współcześnie, do psychoterapeuty zwracają się ludzie z bardzo szerokim spektrum problemów – od problemów z komunikacją (fobia społeczna), miłosnych problemów, konfliktów w rodzinie – do wyraźnych zaburzeń psychosomatycznych.

Psychoterapię zaleca się przy takich zaburzeniach jak neurastenia, niepokojące zaburzenia i fobie, depresja i zaburzenia psychosomatyczne.

Wykorzystywane metody psychoterapii:

 • Psychoterapia rodzinna – relacje z rodzicami i dziećmi, stosunki małżeńskie.
 • Psychoterapia behawioralna – szczególnie skuteczna przy fobii społecznej.
 • Psychoterapia zorientowana na osobowość – dla tych, „którzy szukają siebie, ale jeszcze nie znaleźli”.
 • Terapia – Gestalt.
 • I inne metody

Podstawowym zadaniem psychoanalizy jest zrozumienie konfliktu między świadomością a podświadomymi bodźcami i impulsami. Konflikt ten powstaje wówczas, gdy u człowieka pojawiają dwa dążenia charakteru życiowego, które wzajemnie przeczą sobie nawzajem i usilnie żądają rozwiązania. Zaburzenie, związane ze stresem bądź sytuacją zewnętrzną nazywamy nerwicą. Nerwica, z punktu widzenia psychoanalizy występuje wówczas, gdy pierwotne bodźce człowieka przechodzą do podświadomości.

Treść i specyfika programu naukowego

Studenci uczą się przedmiotów ogólnoakademickich, a na dalszych etapach – przedmiotów specjalistycznych, utrwalanych na seminariach i zajęciach praktycznych.

Charakterystyka programu

Nazwa programu naukowego Psychologia społeczna
Rodzaj dyplomu Dyplom licencjata lub magistra uczelni wyższej
Kod programu naukowego BSP, MSP
Długość trwania programu naukowego Studia licencjackie:

 • 3 lata (6 semestrów) program studiów stacjonarnych
 • 3,5 (7 semestrów) program studiów niestacjonarnych i kształcenia online

Studia magisterskie:

 • 2 lata (4 semestry) program studiów stacjonarnych
 • 2,5 (5 semestrów) program studiów niestacjonarnych i kształcenia online
Wymagania od kandydatów na studia licencjackie Ogólne średnie, średnie zawodowe lub wyższe wykształcenie.
Na studia magisterskie – licencjat bądź wykształcenie wyższe
Stopień Licencjat bądź magister psychologii
Kwalifikacje Asystent psychologa, Psycholog

Miejsce realizacji programu naukowego

Program naukowy jest realizowany w Pradze.

Język wykładowy

Grupa czeska i grupa rosyjska. W programie zajęcia przeprowadzają lektorzy, docenci, profesorowie i specjaliści z innych instytucji naukowych i państw.

Opis kierunku

Studia przygotowują wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie psychologii, którzy posiadają kompleksowe umiejętności zgodne ze standardami międzynarodowych szkół psychologicznych.

Podstawowymi kierunkami działalności absolwenta psychologii jest praca w sferze sportu, zdrowia, kształcenia, usług społecznych i przedsiębiorczych.

Usługi psychologów są obecnie bardzo popularne nie tylko wśród wielkiego, ale też średniego i małego biznesu.

Psycholog jest wysoko ceniony na rynku pracy. Świadczy przedsiębiorstwu nieocenioną pomoc w pracy z personelem, klientami itd.

Otrzymane umiejętności pozwolą przyszłym specjalistom pracować w szkołach, klinikach, firmach, instytucjach sportowych i społecznych, w instytucjach naukowych i kształcących.

Treść i specyfika programu naukowego

Obowiązkowe kursy teoretyczne, takie jak: psychologia ogólna, pedagogika, konflikty, zarządzanie zasobami ludzkimi i in. oraz dyscypliny specjalizacji zawodowej: poznawcze, psychologiczne procesy, psychologia zarządzania i in.

Dyscypliny ogólnokształcące to logika, socjologia, język obcy, filozofia, podstawy prawa, podstawy ekonomii i in.

Program studiów licencjackich jest skierowany do osób, posiadających wykształcenie średnie lub średnie specjalne.