Jak pisać pracę dyplomową

Wymagania od prac magisterskich

Praca magisterska jest pracą kwalifikacyjną, w której student powinien pokazać profesjonalne władanie teorią i praktyką obszaru przedmiotu, umiejętność rozwiązywania konkretnych zadań w sferze swojej działalności zawodowej.

Praca magisterska powinna składać się z następujących części:

 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Streszczenie
 • Wstęp
 • Przedstawienie zadań
 • Przegląd istniejących wyjaśnień rozpatrywanego problemu lub jego modyfikacji
 • Badanie i opracowanie rozwiązania problemu
 • Opis części praktycznej
 • Zakończenie
 • Bibliografia

Wymagania dotyczące zawartości wyżej wymienionych części pracy magisterskiej

 • Streszczenie (nie więcej niż pół strony) zawiera sformułowanie zadań i wniosków podstawowych
 • Wstęp powinien opisywać zakres przedmiotu, do którego odnosi się problem, omawiany w pracy magisterskiej, zawierać jego nieformalny opis;
 • Spis zadań powinien zawierać sformułowane zadania w ramach określonego modelu z zakresu przedmiotu, wymagania od poszukiwanego rozwiązania w ramach wykorzystywanego modelu z zakresu przedmiotu
 • Przegląd powinien zawierać jasno sformułowane cele i kryteria porównania
 • Zakończenie (nie większe niż 1 strona) powinno zawierać krótkie sformułowanie rezultatów pracy przedstawionych na obronie i zgodnych z celem pracy

Wymogi formalne dotyczące pracy magisterskiej

Tekst powinien zostać zredagowany zgodnie z następującymi wymaganiami.

Tekst powinien być napisany przez studenta samodzielnie (jeśli student zostanie przyłapany na plagiacie, to praca może zostać nie dopuszczona do obrony) i oddany przed obroną w formacie powiązanym z 1 rodzajem kodowania znaków (bound)

 1. Strony dokumentu mają być ponumerowane. Numeracja stron dokumentu i załączników, wchodzących w skład tego dokumentu, powinna być bezpośrednia.
 2. Tekst dokumentu ma być podzielony na rozdziały i podrozdziały. Rozdziały powinny mieć numery porządkowe w granicach całego dokumentu, oznaczone cyframi arabskimi bez kropki. Podrozdziały powinny być ponumerowane na obszarze całego rozdziału. Numer podrozdziału składa się z numerów rozdziału i podrozdziału, rozdzielonych kropką. Po numerze podrozdziału nie stawiamy kropki. Zarówno rozdziały jak i podrozdziały mogą składać się z jednego bądź kilku punktów.
 3. Rozdziały i podrozdziały powinny mieć tytuły. Tytuły powinny jasno i zwięźle wyrażać treść rozdziałów i podrozdziałów. Tytuły należy zaczynać wielką literą, bez kropki na końcu, nie podkreślając. Przenoszenie słów w tytułach nie jest dozwolone. Jeśli tytuł składa się z dwóch zdań, rozdziela się je kropką.
 4. Każdy rozdział dokumentu tekstowego zaleca się zaczynać od nowego arkusza (strony).
 5. W dokumencie zawarta jest treść, zawierająca numery i nazwy rozdziałów i podrozdziałów oraz wskazane numery stron. Słowo „Treść” zapisuje się tak jak tytuł (symetrycznie do tekstu) wielką literą. Tytuły zawarte w treści, zapisujemy małymi literami, zaczynając z dużej litery.
 6. Na końcu dokumentu tekstowego należy umieścić bibliografię z literaturą, która była wykorzystana w pracy. Niezbędne są odsyłacze do literatury w tekście. Bibliografia zawarta jest w treści dokumentu.

Dodawanie ilustracji, załączników, tabel, przypisów

 1. Ilustracje mogą zostać zamieszczone zarówno w tekście dokumentu (możliwe, że bliżej odpowiednich części tekstu), jak i na jego końcu. Ilustracje, z wyjątkiem załączników z ilustracjami, należy numerować cyframi arabskimi numeracją bezpośrednią. Jeśli rysunek jest jeden, to oznacza się go jako „Rysunek 1”. Ilustracje każdego załącznika oznaczają oddzielną numeracją cyframi arabskimi z dodaniem przed cyfrą oznaczenia załącznika. Na przykład- Rysunek A.3. Dopuszcza się numerowanie ilustracji w granicach rozdziału. W takim wypadku numer ilustracji składa się z numeru rozdziału i numeru porządkowego, rozdzielonych kropką. Na przykład- Rysunek 1.1. Przy odsyłaczach do ilustracji, należy pisać „odpowiednio do rysunku 2” przy numeracji bezpośredniej i „…odpowiednio do rysunku 1.2.” przy numeracji w granicach rozdziału. Ilustracje, jeśli istnieje taka konieczność, mogą mieć nazwę i dane wyjaśniające (tekst pod rysunkiem). Słowo „Rysunek” umieszczane jest po danych wyjaśniających i rozdysponowywane w następujący sposób: Rysunek 1.
 2. Materiał, uzupełniający tekst dokumentu, można umieścić w załącznikach. Załączniki są kontynuacją danego dokumentu, umieszczaną na jego ostatnich stronach. W tekście dokumentu powinny być umieszczone odwołania do wszystkich załączników. Każdy załącznik należy zacząć od nowej strony ze umieszczeniem na górze strony słowa „Załącznik” i jego oznaczeniem. Załącznik powinien mieć tytuł, który zapisuje się tak jak w tekście z dużej litery w oddzielnym wersie. Załączniki oznaczane są dużymi literami rosyjskiego alfabetu, zaczynając od A, z wyjątkiem liter Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Po słowie „Załącznik”, występuje kolejna litera w alfabecie. Dopuszcza się oznaczanie załączników literami alfabetu łacińskiego, z wyjątkiem liter I i O. Dopuszcza się oznaczanie załączników cyframi arabskimi. Jeśli w dokumencie jest tylko jeden załącznik, jest on oznaczany jako „Załącznik A”. Wszystkie załączniki powinny zostać wymienione w treści dokumentu (przy obecności w dokumencie) z ukazaniem ich numerów i tytułów.
 3. Przypisy
  Jeśli istnieje konieczność wyjaśnienia oddzielnych danych, przytoczonych w dokumencie, to te dane należy oznaczać znakiem przypisu nad wersem. Przypisy w tekście są umieszczane w oddzielnym akapicie na końcu na dole strony, na której są one oznaczone, i oddzielone są od tekstu krótką, cienką linią horyzontalną z lewej strony, a do danych umieszczonych w tabeli, na końcu tabeli, nad linią, oznaczającą zakończenie tabeli. Znak przypisu stawiamy bezpośrednio po tym słowie, liczbie, symbolu, zdaniu, do którego dajemy objaśnienia, i przed tekstem objaśnienia. Znak przypisu to cyfra arabska z nawiasem i umieszczana jest na poziomie górnej krawędzi czcionki.
  Przykład- „…urządzenie drukujące2)…”
  Dopuszczalne jest, zamiast cyfr oznaczanie przypisów gwiazdkami:*Nie zaleca się stosować więcej niż cztery gwiazdki.

  1. Praca magisterska jest pracą kwalifikacyjną, pisaną przez magistranta na podstawie badań naukowych, przeprowadzonych pod kierownictwem promotora.
  2. Celem napisania pracy magisterskiej jest pokazanie umiejętności i profesjonalnego przygotowania do przeprowadzania badań naukowych w obszarze wybranej specjalności, co jest podstawą przyznania mu tytułu magistra.
  3. Żeby osiągnąć cel i napisać pracę magisterską, magistrant powinien:
   – przeprowadzić badania teoretyczne dla uzasadnienia idei naukowej i istoty badanego zjawiska bądź procesu;
   – uzasadnić metodykę, przeanalizować badane zjawisko bądź proces, pokazać tendencje i uwarunkowania jego rozwoju na podstawie konkretnych danych branżowych, grupy przedsiębiorstw;
   – opracować konkretne propozycje udoskonalenia i rozwoju badanego zjawiska bądź procesu.
 4. Temat pracy magisterskiej powinien być aktualny, przedstawiać naukowe i praktyczne zainteresowania i odpowiadać wybranej przez magistranta specjalności.
 5. Struktura pracy magisterskiej jest analogiczna do struktury pracy dyplomowej i zawiera następujące elementy: stronę tytułową, streszczenie, spis treści, wstęp, część główną, zakończenie, listę wykorzystywanych źródeł i załączniki.
 6. Strona tytułowa pracy magisterskiej musi wyglądać zgodnie z wymaganiami.
 7. Wymagania dotyczące streszczenia i zawartości prac magisterskich są analogiczne do zasad pisania streszczenia i treści prac dyplomowych.
 8. We wstępie uzasadnia się aktualność tematu pracy magisterskiej, określany jest jej cel, formułowane są zadania, które obowiązkowo trzeba wykonać, żeby osiągnąć postawiony cel, wybierane są metody badawcze.
 9. Główna część pracy zawiera dwa-cztery rozdziały, które są podzielone na podrozdziały. Każdy rozdział (podrozdział) poświęcony jest rozpatrywaniu problemów, sformułowanych we wstępie, i kończy się wnioskami, do których doszedł magistrant w wyniku przeprowadzonych badań.
 10. Napisanie zakończenia, listy wykorzystywanych źródeł, opisanie załączników jest realizowane podobnie jak w pracy dyplomowej.
 11. Objętość pracy magisterskiej wynosi 100 stron wydruku, z interlinią 1,5 wiersza (38-41 wersów na stronie).

Porządek przedstawienia i ekspertyzy pracy magisterskiej

 1. Na napisanie i przygotowanie się do obrony pracy magisterskiej, żeby otrzymać akademicki stopień magistra zgodnie planem naukowym przewiduje się okres nie mniejszy niż 2 miesiące.
 2. Pisanie pracy magisterskiej odbywa się pod kierownictwem promotora, z którym magistrant konsultuje się na temat badań; który kontroluje wypełnianie indywidualnego planu i bierze odpowiedzialność za przeprowadzenie badań, pilnuje żeby praca była na dobrym poziomie i żeby została oddana we właściwym czasie.
 3. Oprawioną pracę magisterską oddaje się do odpowiedniej katedry na trzy tygodnie przed obroną.
 4. Na pracę magisterską promotor pisze recenzję, w której odzwierciedlają się:
  – obszar nauki, aktualność tematu;
  – konkretne, prywatne uczestnictwo autora w formułowaniu tez i otrzymaniu wyników, przedstawionych w pracy; autentyczność tych tez i wyników;
  – poziom nowatorstwa, naukowe i praktyczne znaczenie wyników badań;
  – ekonomiczne i społeczne znaczenie uzyskanych rezultatów;
  – akceptacja i skala wykorzystywania podstawowych pozycji i wyników pracy.
 5. Dopuszczona przez kierownika katedry do obrony praca magisterska jest przygotowana do oceny, którą piszą dwaj recenzenci: wewnętrzny- doktor bądź doktor habilitowany, pracujący na uczelni, i zewnętrzny- specjalista z danej dziedziny, nie będący pracownikiem waszej uczelni.

Porządek obrony pracy magisterskiej

 1. Obrona pracy magisterskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji.
 2. Obrona pracy magisterskiej powinna mieć charakter dyskusji i powinna odbywać się przy wysokich wymogach, pryncypialności i zachowaniu ogólnie przyjętej etyki.
  Obecni na obronie pracy magisterskiej członkowie komisji mają prawo zadawać pytania kandydatowi do stopnia magistra i uczestniczyć w dyskusji. Z podstawowego prawa do zadawania pytań korzystają członkowie komisji. Kolejność jest ustalana przez przedstawiciela komisji.
 3. Obrona jednej pracy, z reguły, nie powinna trwać dłużej niż 30 minut. Na wystąpienie na temat treści pracy przez kandydata na stopień magistra przewiduje się nie więcej niż 10 minut, na odpowiedź na uwagi recenzentów- nie więcej niż 5 minut. Pytania członków komisji i obecnych na sali i odpowiedzi na nie- nie dłużej niż 5 minut. Wystąpienie promotora- do 5 minut. Mowa końcowa kandydata na stopień magistra powinna trwać do 5 minut.
 4. Magistrant, który obronił pracę magisterską, otrzymuje stopień magistra i wydany jest mu dyplom magistra według gotowego wzoru.
 5. Magistrant, który nie obronił pracy magisterskiej, jest dopuszczony do jej powtórnej obrony tylko raz, po roku.