CO TO SĄ STUDIA EKSTERNISTYCZNE?

To uniwersalna forma studiów na odległość z wykorzystaniem szerokiego spektrum zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych informacyjnych i telekomunikacyjnych technologii i środków, które tworzą dla studenta warunki swobodnego wyboru  dyscyplin naukowych, zapewniają swobodną wymianę zdań między wykładowcą a studentem. Przy tym proces nauki nie zależy od położenia studenta w przestrzeni i czasie, nie zależy od wieku i specyfiki przyswajania programu.

Eksternat – samodzielne studiowanie przez studentów dyscyplin zgodnie z podstawowym programem kształcenia wyższego według wybranego kierunku przygotowania lub specjalności z konsekwentną atestacją(obecną i końcową) na uczelni wyższej.

Zalety eksternatu

 • Swoboda wyboru kontynuowania nauczania, która zależy tylko od indywidualnego tempa studenta (minimalny okres studiów wynosi 2 lata).
  • Możliwość wyboru miejsca odbywania nauki: studenci mogą uczyć się, siedząc w domu przed komputerem
  • Indywidualna praca wykładowcy-konsultanta ze studentem.

Proces nauki polega na samodzielnym studiowaniu dyscyplin za pomocą materiałów naukowo-metodycznych, opracowanych przez wysoko wykwalifikowanych wykładowców uniwersytetu.

W czasie samodzielnego studiowania przedmiotów studenci mogą konsultować się z wykładowcami, prowadzącymi proces naukowy, wykorzystując dowolne możliwości kontaktu. Możecie zabezpieczyć hasłem dostęp do elektronicznych wersji źródeł naukowych i do kontaktu z wykładowcami przez Internet . Studia kończą się państwowym świadectwem podsumowującym. Egzaminy i zaliczenia są zdawane dziennie  bądź online według indywidualnego grafiku.

W formie eksternatu można otrzymać profesjonalne wykształcenie wyższe ze wszystkich kierunków.

Nabór i przyjmowanie kandydatów na eksternat odbywa się przez cały rok.

Studenci, studiujący wcześniej na jakiejkolwiek uczelni, tj. posiadający dyplom bądź zaświadczenie akademickie, oraz studenci, studiujący równolegle na jakiejkolwiek uczelni, są przyjmowani na eksternat bez egzaminów wstępnych.

Komisja egzaminacyjna na podstawie przedłożonych przez studenta dokumentów o wykształceniu podejmuje decyzję o zaliczeniu (pełnym bądź częściowym) wcześniej zdanych tych samych dyscyplin.

Ogólny koszt studiów jest określany przez ilość świadectw, które trzeba obowiązkowo otrzymać zgodnie z planem naukowym wybranej specjalności i nie zależy od okresu trwania studiów.

Okresy studiów są nieograniczone.

Rejestracja dokumentów ma miejsce na rozmowie kwalifikacyjnej, kandydat musi przedstawić dokumenty o wykształceniu i zatwierdzić obowiązki naukowe na najbliższy semestr lub online.

Wyższe wykształcenie, otrzymywane drogą eksternatu, jest płatne.

Zaświadczenie o przyjęciu na studia wydawane jest tylko po opłaceniu całego programu naukowego.

Okres przechodzenia atestacji jest określany w porządku indywidualnym i zależy od dotychczasowego poziomu wykształcenia studenta, jego umiejętności i wytrwałości w opanowaniu dyscyplin, ilości dyscyplin podlegających atestacji.

Żeby wstąpić na eksternat niezbędne są następujące dokumenty:

 • Podanie
 • Ankieta
 • Kopia dokumentu poprzedniego wykształcenia (świadectwo o średnim, średnim zawodowym wykształceniu, dyplom wyższego (niepełnego wyższego) wykształcenia z załącznikiem, zaświadczenie akademickie)
 • Paszport (do okazania)
 • 6 fotografii 3х4 cm.
 • Umowa o przygotowaniu (w 2-ch egzemplarzach)
 • Indywidualny plan studiów

Uwagi:

Wniosek, ankieta, umowa o przygotowaniu , plan dydaktyczny – wypełniane są na blankietach IPI w oddziale naukowym lub online.

Przyjmowanie studentów na studia w formie eksternatu jest prowadzone przez cały rok akademicki.

Koszt pełnego kursu atestacyjnego w formie eksternatu, włącznie z atestacją końcową, jest określany w zarządzeniu rektora i jest odnotowywany w umowie.

Pierwsza opłata wynosi – 50% sumy, przewidzianej umową o przygotowaniu specjalisty. Następna opłata jest dopuszczana 1 częścią w ciągu całego okresu atestacji.

Na życzenie, student eksternatu za dodatkową opłatą może otrzymać inne oferty usług edukacyjnych: wykłady do słuchania, uczestnictwo w seminariach, naukowo-praktycznych konferencjach, konsultacje uzupełniające i inne.

Studia w formie “Eksternat” są realizowane dla osób, posiadających wykształcenie nie niższe niż średnie (pełne) ogólne lub nie niższe niż średnie zawodowe. Konsultacje w sprawie programu eksternatu i rejestracja odbywa się w IPI codziennie od 9:00 do 18:00.