student

Wydział Ekonomii

Charakterystyka programu

Nazwa programu naukowego Profesjonalne studia licencjackie lub magisterskie „Administrowanie biznesem”
Typ programu naukowego studia licencjackie, magisterskie
Rodzaj dyplomu Dyplom licencjata, Dyplom magistra
Kod programu naukowego BBA, MBA
Długość trwania programu naukowego Studia licencjackie:

 • 3 lata (6 semestrów) program studiów stacjonarnych
 • 3,5 roku (7 semestrów) program studiów niestacjonarnych i kształcenia online

Studia magisterskie:

 • 2 lata (4 semestry) program studiów stacjonarnych
 • 2,5 (5 semestrów) program studiów niestacjonarnych i kształcenia online
Wymagania od kandydatów Żeby dostać się na studia licencjackie- pełne wykształcenie średnie
Żeby dostać się na studia magisterskie- dyplom licencjata lub wyższe wykształcenie ekonomiczne
Stopień Stopień licencjata lub magistra administrowania biznesem
Kwalifikacje Ekonomia i zarządzanie

Miejsce realizacji programu naukowego

Program naukowy jest realizowany w Pradze.

Język nauczania

Językiem nauczania jest czeski i rosyjski (studenci są odpowiednio podzieleni na dwie grupy). Zajęcia prowadzi naukowa kadra uniwersytetu, a także profesorowie- goście i specjaliści w dziedzinie ekonomii i finansów.

Opis kierunku

Kierunek „Zarządzanie Biznesem” jest ukierunkowany zarówno na mały  i średni biznes, jak i na ogromne przedsiębiorstwa. Absolwenci kierunku, otrzymując kompleksową wiedzę w zakresie ekonomii, zarządzania i marketingu, mogą pracować nie tylko w charakterze menadżerów- ekonomistów i wykonywać prace związane z ekonomią i zarządzaniem, oceniać wykonalność projektu, tworzenie biznesu, organizować i profesjonalnie zarządzać przedsiębiorstwem, ale także zarządzać projektami związanymi z utworzeniem i wypuszczeniem nowego produktu na rynek.

Zawartość i specyfika programu naukowego Absolwenci kierunku „Administrowanie biznesem”:

 • posiadają doświadczenie w opracowywaniu biznes-planów dla istniejących i zakładanych przedsiębiorstw;
 • potrafią przeprowadzić kompleksową analizę działalności przedsiębiorstwa, marketingowe badanie rynku, z konsekwentnym prognozowaniem optymalnej ilości produkcji i sprzedaży, przewidywać sytuację na rynku i, zgodnie z nią, koordynować swoje działania i politykę marketingową;
 • swobodnie obsługują programy komputerowe pakietu Microsoft Office (Excel, Access, PowerPoint, Word), technologie internetowe, oraz rożne środki współczesnej techniki obliczeniowej, sprzętu biurowego, komunikacji;
 • potrafią zorganizować kampanie reklamowe dla wkraczającego na rynek produktu lub usługi, ułożyć plan medialny i analizować efektywność zorganizowanych przez siebie wydarzeń.

Innymi słowy, absolwenci kierunku „Administrowanie biznesem” w pełni posiadają umiejętności do tego, żeby być pożądanymi menadżerami-ekonomistami, ekonomistami, specjalistami ds. marketingu, finansów i inwentaryzacji, profesjonalnymi kierownikami i analitykami finansowymi, oraz przyszłymi właścicielami przedsiębiorstwa, kierownikami spółek państwowych i firm prywatnych, prywatnymi przedsiębiorcami oraz dyrektorami dużych spółek holdingowych.

Charakterystyka programu

Nazwa programu naukowego Profesjonalne studia licencjackie lub magisterskie „Zarządzanie finansami”
Rodzaj dyplomu Dyplom licencjata; Dyplom magistra
Kod programu naukowego BFM, MFM
Długość trwania programu naukowego Studia licencjackie:

 • 3 lata (6 semestrów) program studiów stacjonarnych
 • 3,5 (7 semestrów) program studiów niestacjonarnych i kształcenia online

Studia magisterskie:

 • 2 lata (4 semestry) program studiów stacjonarnych
 • 2,5 (5 semestrów) program studiów niestacjonarnych i kształcenia online
Wymagania od kandydatów Na studia licencjackie – pełne wykształcenie średnie
Na studia magiesterskie – licencjat danego kierunku
Stopień Stopień Licencjata lub Magistra Zarządzania Finansami
Kwalifikacje Ekonomia i finanse

Miejsce realizacji programu naukowego

Program naukowy jest realizowany w Pradze.

Język wykładowy

Języki wykładowe to czeski i rosyjski (studenci są odpowiednio podzieleni na dwie grupy). Zajęcia są prowadzone przez kadrę naukową uniwersytetu, a także profesorów-gości i specjalistów z dziedziny ekonomii i finansów

Opis kierunku

Studia gwarantują przygotowanie specjalistów o wysokich kwalifikacjach, konkurencyjnych i odnoszących sukcesy w sferze działalności finansowo-ekonomicznej na rynku pracy na całym świecie.

Stopień licencjata daje absolwentowi kwalifikacje do pracy w firmach, bankach, instytucjach, finansowych oraz możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich.

 

Treść i specyfika programu naukowego

Studenci w trakcie trwania programu otrzymują podstawową wiedzę w zakresie ekonomii i finansów Czech, Rosji i krajów UE.

Współczesne finanse – to ciągle zmieniający się i przekształcający się system umiejętności, pojęć, sposobów pracy. Przyswoić go metodami prostego zapamiętywania i powtarzania jest praktycznie rzeczą niemożliwą. Dlatego też na studiach licencjackich programu „Finanse”, zgodnie z doświadczeniem najlepszych uczelni krajów rozwiniętych, studentów uczą:

 • Samodzielnie analizować informacje i podejmować decyzje
 • Argumentować swoje stanowisko
 • Udowadniać słuszność swojego punktu widzenia
 • Porównywać ekonomię i finanse Czech z innymi krajami
 • Rozumieć prawidłowości, zależności
 • Wymyślać i przyswajać różne, metodyczne sposoby pracy

To daje możliwość realizacji w procesie naukowym całej koncepcji kształcenia ekonomicznego, odpowiadającego wymaganiom współczesnego świata i Europy.

Charakterystyka programu

Nazwa programu naukowego Profesjonalne studia licencjackie lub magisterskie „Zarządzanie w sporcie”
Rodzaj dyplomu Dyplom licencjata; dyplom magistra
Kod programu naukowego BMS, MMS
Długość trwania programu naukowego Studia licencjackie:

 • 3 lata (6 semestrów) program studiów stacjonarnych
 • 3,5 (7 semestrów) program studiów niestacjonarnych i kształcenia online

Studia magisterskie:

 • 2 lata (4 semestry) program studiów stacjonarnych
 • 2,5 (5 semestrów) program studiów niestacjonarnych i kształcenia online
Wymagania od kandydatów Na studia licencjackie – pełne wykształcenie średnie.
Na studia licencjackie – stopień magistra danego kierunku.
Stopień Stopień licencjata lub magistra danego kierunku
Kwalifikacje Ekonomia i zarządzanie

Miejsce realizacji programu naukowego

Program naukowy jest realizowany w Pradze.

Język wykładowy

Językami wykładowymi są czeski i rosyjski (studenci są odpowiednio podzieleni na dwie grupy). Zajęcia są prowadzone przez kadrę naukową uniwersytetu, a także profesorów- gości i specjalistów z dziedziny ekonomii i finansów.

Opis kierunku

Zarządzanie w sporcie- to samodzielny rodzaj działalności zawodowej. Jest on ukierunkowany na efektywne osiąganie celów organizacji sportowej, działającej w warunkach rynkowych, drogą najbardziej racjonalnego wykorzystania zasobów materiałowych, pracowniczych i informacyjnych. Narodziny zarządzania w sporcie jako profesji jest  związane z pojawieniem się stanowisk kierowników organizacji sportowych i wychowania fizycznego, tj. profesjonalnych zarządzających.
Pojawienie się i rozwój przemysłu sportowego to jawne przejawy tego, że sport potrzebuje nie tylko profesjonalnych sportowców i trenerów, ale także profesjonalnych menadżerów i ekonomistów

Absolwent kierunku „Zarządzanie w sporcie” otrzyma wyższe wykształcenie ekonomiczne i będzie potrzebny w charakterze menadżera dowolnego poziomu w organizacji sportowej- od kierownika działu, sektora, grupy roboczej do dyrektora szkoły sportowej, kierownika kompleksu sportowego, fitness-klubu, prezesa zawodowego klubu lub związku.

Treść i specyfika programu naukowego

Absolwent jest przygotowany do działalności zawodowej, polegającej na racjonalnym kierowaniu organizacją sportową, produkcją sportową i rozwojem społecznym przedsiębiorstw wszystkich form organizacyjno-prawnych biorąc pod uwagę specyfikę branży, technikę, technologię, organizację klubów sportowych, sekcji, turystyki sportowej itd.

Charakterystyka programu

Nazwa programu naukowego Profesjonalne studia licencjackie lub magisterskie „Zarządzanie w turystyce”
Rodzaj dyplomu Dyplom licencjata; Dyplom magistra
Kod programu naukowego BMT, MMI
Długość trwania programu naukowego Studia licencjackie:

 • 3 lata (6 semestrów) program studiów stacjonarnych
 • 3,5 (7 semestrów) program studiów niestacjonarnych i kształcenia online

Studia magisterskie:

 • 2 lata (4 semestry) program studiów stacjonarnych
 • 2,5 (5 semestrów) program studiów niestacjonarnych i kształcenia online
Wymagania od kandydatów Na studia licencjackie- pełne wykształcenie średnie.
Na studia magisterskie- stopień licencjata danego kierunku.
Stopień Stopień licencjata lub magistra danego kierunku
Kwalifikacje Ekonomia i zarządzanie

Miejsce realizacji programu naukowego

Program naukowy jest realizowany w Pradze.

Język wykładowy

Języki wykładowe to czeski i rosyjski (studenci są odpowiednio podzieleni na dwie grupy). Zajęcia są prowadzone przez kadrę naukową uniwersytetu, a także profesorów-gości i specjalistów z zakresu ekonomii i finansów.

Opis kierunku

Plan naukowy jest ukierunkowany na przygotowanie licencjatów, gotowych do działalności w zakresie kierowania organizacją podróży turystycznych i obsługi turystycznej ludności w przedsiębiorstwach o profilu agencji-operatora, w organach kierowania turystyką, turystycznych firmach i korporacjach.

W czasie trwania studiów, studenci są kształceni w zakresie dyscyplin humanistycznych, popularnonaukowych i ogólnozawodowych: ekonomii światowej, marketingu, teorii zarządzania i in. Szczególnej uwagi udziela się specjalnym dyscyplinom kierowniczym: strategicznemu zarządzaniu finansowemu, zarządzaniu zasobami ludzkimi i zarządzaniu projektami. Nauka technologii informacyjnych, geografii, cech organizacji turystyki na rynku krajowym i międzynarodowym, organizacji własnego biznesu pozwoli przyszłym menadżerom znaleźć godne miejsce w systemie zarządzania przedsiębiorstwami tych rodzajów działalności.

Treść i specyfika programu naukowego

Studenci w procesie nauczania otrzymują fundamentalną wiedzę w zakresie ekonomii i finansów Czech, Rosji, USA i krajów UE.

Zawód menadżera jest najczęściej występującym i potrzebnym w branży turystycznej i hotelarstwie. Menadżer to specjalista, potrafiący kompetentnie koordynować działalność organizacji, rozwiązywać sytuacje problematyczne w krótkim czasie, wpływać na współpracowników swoim autorytetem i kompetencjami. Na studiach magisterskich studenci mają do wyboru dwie specjalności: „Zarządzanie w turystyce” i „Zarządzanie hotelami i restauracjami”.

Absolwent jest przygotowany do działalności zawodowej, obejmującej racjonalne zarządzanie ekonomią, produkcją i rozwojem społecznym przedsiębiorstw o różnych formach organizacyjno-prawnych, biorąc pod uwagę specyfikę branży, technikę, technologię, organizację produkcji, pracę badawczą.

Absolwenci, z zasady, pracują w biurach turystycznych, które zajmują się przygotowaniem i organizacją wycieczek. Głównym zadaniem menadżera jest znalezienie i zaproponowanie zwabionym podróżnikom nowych obiektów do zwiedzania i wypoczynku, stworzenie szlaku turystycznego, dobór blisko położonego hotelu, określenie jaki rodzaj transportu może dostarczyć turystów (samolot, pociąg itp.), obmyślenie programu wycieczki.

Obecnie przygotowujemy dla was opis tego programu naukowego. Prosimy o odwiedzenie tej strony później, bądź zwrócenie się do naszych współpracowników, oni odpowiedzą na wszystkie wasze pytania związane z tym kierunkiem.

Charakterystyka programu

Nazwa programu Finanse i bankowość
Rodzaj dyplomu Диплом бакалавра или магистра высшего образования
Kod programu BFB, MFB
Długość trwania programu Studia licencjackie:

 • 3 lata (6 semestrów)- program studiów stacjonarnych
 • 3,5 roku (7 semestrów)- program studiów niestacjonarnych i kształcenia online

Studia magisterskie:

 • 2,5 roku (5 semestrów)- program studiów stacjonarnych
 • 3 lata (6 semestrów)- program studiów niestacjonarnych i kształcenia online
Wymagania od kandydatów dla kandydatów na studia licencjackie: średnie lub wyższe wykształcenie

Dla kandydatów na studia magisterskie: dyplom licencjata lub wyższe wykształcenie

Stopień Stopień licencjata lub magistra
Kwalifikacje Ekonomista

Miejsce realizacji programu naukowego

Program jest realizowany w Pradze.

Język wykładowy

Językami wykładowymi są czeski i rosyjski. Zajęcia są prowadzone przez profesorów i specjalistów.

Opis specjalności

Specjalność „Finanse i bankowość” daje studentom możliwość otrzymania szerokiej wiedzy na temat procesów układania i realizacji budżetów różnych rodzajów, porządku planowania inwentaryzacji i sprawozdań, organizacji i kierowania wpływami finansowymi przedsiębiorstw, działalności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych, specyfiki organizacji finansów przedsiębiorstw i organizacji; sprawy bankowej i ubezpieczeniowej.

 

Charakterystyka programu

Nazwa programu  Profesjonalne studia licencjackie lub magisterskie „Zarządzanie zasobami ludzkimi”
Rodzaj dyplomu Dyplom licencjata lub magistra uczelni wyższej
Kod programu BUP, MUP
Długość trwania programu Studia licencjackie:

 • 3 lata (6 semestrów)- program studiów stacjonarnych
 • 3,5 (7 semestrów)- program studiów niestacjonarnych i kształcenia online

Studia magisterskie:

 • 2 lata (4 semestry)- program studiów stacjonarnych
 • 2,5 (5 semestrów)- program studiów niestacjonarnych i kształcenia online
Wymagania od kandydatów dla kandydatów na studia licencjackie: średnie lub wyższe wykształcenie

Dla kandydatów na studia magisterskie: dyplom licencjata lub wykształcenie wyższe

Stopień Stopień licencjata lub magistra
Kwalifikacje Ekonomia i zarządzanie

Miejsce realizacji programu naukowego

Program jest realizowany w Pradze.

Język wykładowy

Językami wykładowymi są czeski i rosyjski (studenci są odpowiednio podzieleni na dwie grupy). Zajęcia są prowadzone przez kadrę naukową uniwersytetu, a także profesorów- gości i specjalistów w dziedzinie ekonomii i finansów.

Opis kierunku

Kierunek „Zarządzanie zasobami ludzkimi” daje studentom możliwość otrzymania wykształcenia w zakresie zarządzania wraz z przygotowaniem psychologicznym, wykształcenia się jako dojrzały dyrektor HR dla rosyjskich, europejskich i amerykańskich firm. Specjaliści HR jednakowo dobrze orientują się w organizacyjnej, kierowniczej, prawnej, inwentaryzacyjno- dokumentacyjnej, wychowawczej, pedagogicznej, społeczno-życiowej, społecznej, psychologicznej rodzajach działalności. Posiadają umiejętności w zakresie opracowania i realizacji strategii zarządzania personelem przedsiębiorstwa, formułowania polityki zarządzania pracownikami, planowania przemieszczania zasobów ludzkich, analizy rynku pracy, jego tendencji rozwoju i aktualnego stanu. Te kwalifikacje pozwalają absolwentowi organizować wszelkiego rodzaju wydarzenia dla pracowników. Absolwenci tego kierunku są również operatywnymi menadżerami, organizującymi dobór i najem, szkolenie, rotację, rozwój kariery ludzi pracujących w organizacji, badają poziom satysfakcji współpracowników z wykonywanych zadań. Absolwenci tego kierunku, otrzymawszy kompleksowe umiejętności w zakresie ekonomii, zarządzania i marketingu, mogą pracować nie tylko w charakterze dyrektorów HR, ale także opracować studium wykonalności, projekt biznesowy, organizować i kompleksowo zarządzać przedsiębiorstwem, a także kierować projektami, dotyczącymi wprowadzenia nowego produktu na rynek.

Treść i specyfika programu naukowego

Absolwenci kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi:

 • Posiadają przygotowanie w dziedzinie psychologii społecznej, psychologii jednostki, psychologii pracy, zarządzania, potrafią przeprowadzać szkolenia, będzie znać kodeks pracy, orientować się w problemach społecznej ochrony obywateli, bezpieczeństwa pracy,otrzyma wiedzę na temat rozwiązywania konfliktów.
 • Posiadają doświadczenie w opracowywaniu biznes-planów dla istniejących i zakładanych przedsiębiorstw; mogą pracować jako specjaliści ds. kontrolowania stresu
 • Potrafią przeprowadzać kompleksową analizę działalności przedsiębiorstwa, marketingowe badanie rynku wraz z prognozami ilości produkcji i sprzedaży, przewidywać sytuację na rynku i koordynować zgodnie z nią swoje działania i politykę marketingową; komunikację
 • Potrafią organizować kampanie reklamowe, tak żeby z sukcesem wprowadzić na rynek produkt lub usługę, przygotować plan medialny i analizować efektywność zorganizowanych przez siebie wydarzeń.

Innymi słowy, absolwenci specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi w pełni dysponują takimi umiejętnościami, żeby zostać poszukiwanymi top-menadżerami, a także przyszłymi właścicielami firm, kierownikami spółek państwowych i prywatnych firm, prywatnymi przedsiębiorcami.

Umiejętności i nawyki absolwentów tej specjalności pozwalają im kandydować na prestiżowe stanowiska w poważnych organizacjach. Absolwenci specjalności „Zarządzanie zasobami ludzkimi” odnoszą sukcesy w pracy w agencjach pracy, w działach HR koncernów, holdingów, korporacji. Wykwalifikowani menadżerowie cieszą się stabilnym zapotrzebowaniem na rynku pracy, mając dobre perspektywy wzrostu dalszej kariery.

Po ukończeniu studiów licencjackich (3 lata nauki) studenci mogą kontynuować specjalność na studiach magisterskich, które trwają 2 lata. Do tego celu, z reguły, proponuje się im rozmowę kwalifikacyjną, zgodnie z profilem wymarzonej specjalności.

Magistrzy zajmują się kierowaniem w służbach zarządzania personelem w różnych sferach działalności, włącznie z handlową, bankową, ubezpieczeniową, transportową i inne.

 

Charakterystyka programu

Nazwa programu naukowego  Profesjonalne studia licencjackie „Zarządzanie eventami”
Rodzaj dyplomu Dyplom licencjata
Kod programu naukowego EVM
Długość trwania programu naukowego Studia licencjackie:

 • 3 lata (6 semestrów) program studiów stacjonarnych
 • 3,5 (7 semestrów) program studiów niestacjonarnych i kształcenia online
Wymagania od kandydatów Pełne wykształcenie średnie
Stopień Stopień licencjata danej specjalności
Kwalifikacje Ekonomia i finanse

Miejsce realizacji programu naukowego

Program naukowy jest realizowany w Pradze.

Język wykładowy

Językami wykładowymi są czeski i rosyjski (studenci są odpowiednio podzieleni na dwie grupy). Zajęcia są prowadzone przez kadrę naukową uniwersytetu, a także profesorów-gości i specjalistów w dziedzinie ekonomii i finansów.

Opis specjalności

Profesjonalny organizator imprez masowych (menadżer ds. organizacji eventów). Prowadzi negocjacje z klientem, wyjaśnia, jaki powinien być zbliżający się koncert, którego artystę zaprosić, jak udekorować salę, proponuje optymalny wariant organizacji wydarzenia. Pisze scenariusz eventu, dogaduje się w sprawie wynajmu pomieszczeń, rozwiązuje wszystkie problemy organizacyjne – od zaproszeń do sprzątania.

Treść i specyfika programu naukowego

Specjalista ds. zarządzania eventami jest to PR-owiec, marketingowiec i projektant w jednej osobie. W trakcie przygotowań do wydarzenia jest zmuszony pracować z ogromną ilością specjalistów (od artystów po kelnerów), zwracać uwagę na każdy szczegół, zarażać wszystkich energią i optymizmem. Zawód specjalisty ds. zarządzania eventami wymaga nieustannego kontaktu z wykonawcami, klientami, i dlatego przyszłemu specjaliście potrzebna jest komunikatywność i umiejętność kierowania ludźmi, wiedza z zakresu ekonomii, psychologii i prawa.

Praca dla specjalisty ds. zarządzania eventami:

W każdym dużym mieście na całym świecie obecnie istnieje około tysiąca specjalistycznych agencji eventowych, specjaliści są bardzo potrzebni.

Charakterystyka programu

Nazwa programu  Profesjonalne studia licencjackie „Zarządzanie instytucjami artystycznymi”
Rodzaj dyplomu Dyplom licencjata
Kod programu AMUP
Długość trwania programu Studia licencjackie:

 • 3 lata (6 semestrów)- program studiów stacjonarnych
 • 3,5 (7 semestrów)- program studiów niestacjonarnych i kształcenia online
Wymagania od kandydatów Pełne wykształcenie średnie
Stopień Stopień licencjata danej specjalności
Kwalifikacje Ekonomia i zarządzanie

Miejsce realizacji programu naukowego

Program jest realizowany w Pradze.

Język wykładowy

Języki wykładowe to czeski i rosyjski (studenci są odpowiednio podzieleni na dwie grupy). Zajęcia są przeprowadzane przez kadrę naukową uniwersytetu, a także profesorów- gości i specjalistów w dziedzinie ekonomii i finansów.

Cechy kierunku

Dyrektor artystyczny może pracować w obszarach, wymagających umiejętności organizacyjnych i twórczych. Może to być branża wydawnicza, design, budowanie świadomości marki, reklama, branża producentów filmowych oraz przemysł rozrywkowy. Każdy z tych obszarów nakłada na danego specjalistę trochę inne obowiązki.

W studiach projektowych i agencjach budujących markę dyrektor artystyczny zajmuje się opracowaniem firmowego stylu różnych firm i ich towarów lub usług, pracuje nad koncepcją marki, projektem opakowania, towarzyszącego produkcji poligraficznej, i strony internetowej, oraz tworzy podstawowe księgi znaku (wielostronne dokumenty, wyjaśniające koncepcję marki, zawierające przewodnik po pracy z grafikami, składającymi się na jego styl).

Dyrektor artystyczny kieruje zespołem projektantów w trakcie pracy nad różnymi projektami. Odpowiada za jakość pracy twórczej i terminy jej wypełnienia, kontroluje proces technicznej realizacji projektu (w druku, w niestandardowych konstrukcjach itd.). Kontaktuje się ze zleceniodawcą w sprawie problemów związanych z artystyczną częścią prowadzenia projektu, współpracuje z wewnętrznym działem marketingu i planowania strategicznego i może pracować również z copywriterem.

W wydawnictwach dyrektor artystyczny zajmuje się oprawą artystyczną książek lub czasopism i gazet. Podporządkowuje się głównemu redaktorowi wydawnictwa, pracuje wspólnie z redaktorami różnych rubryk, jego podwładnymi są projektanci, ilustratorzy i specjaliści techniczni, którzy zajmują się układem strony i korekcją kolorów. Dla czasopisma lub gazety dyrektor artystyczny opracowuje ogólną koncepcję wydania, układ siatki, wybiera czcionkę. W kolorowych czasopismach wymyśla również pomysły na sesje fotograficzne i kontroluje ich realizację, oraz realizację całego wydania. Przy opracowywaniu książek dyrektor artystyczny pracuje nad stylem wydania.

W dużych agencjach reklamowych o rozszerzonym zakresie usług od dyrektora artystycznego wymaga się stworzenia efektywnych, ale nie wychodzących poza ramy budżetu, kreatywnych pomysłów na kampanię reklamową i kierowania ich realizacją.

Dyrektor artystyczny agencji reklamowej jest podwładnym kierownika grupy twórczej oraz dyrektora ds. kreacji. Pracuje razem z copywriterem. Jego podwładnymi mogą być projektant, oraz wykonawcy (fotografowie, ilustratorzy, reżyserzy, inni zaangażowani), przed którymi on stawia twórcze zadania. Zwykle para kreatorska (copywriter i dyrektor artystyczny) proponują kilka koncepcji, dyrektor artystyczny odpowiada za ich część wizualną. Następnie jest przeprowadzana ocena propozycji, najpierw wewnątrz agencji (sprawdzają, czy koncepcje odpowiadają zadaniu i duchowi marki, oceniana jest niezwykłość i świeżość rozwiązania). Kiedy koncepcja zostaje zaakceptowana w agencji, zostaje przedstawiona klientowi, tj. zostaje przygotowana prezentacja, której część wizualną przygotowuje również dyrektor artystyczny.

Po zatwierdzeniu jednej z koncepcji przez klienta, rozpoczyna się konkretna praca nad projektem kampanii reklamowej. Na tym stadium pracy najbardziej aktywnie włącza się projektant zajmujący się wizualizacją pomysłów pary kreatorskiej i stworzeniem designu. Dyrektor artystyczny, jako osoba odpowiedzialna, kontroluje jakość wszystkich etapów pracy, włącznie z przygotowaniem do druku, realizacją techniczną konstrukcji niestandardowych, i nagrywaniem filmów reklamowych.

W małych agencjach reklamowych dyrektor artystyczny wypełnia wyżej wymienione funkcje tylko częściowo. Tutaj on zajmuje się opracowaniem designu produkcji poligraficznej i pamiątek, opakowania, stylu firmowego, i w istocie jest starszym projektantem. Jest bezpośrednio podwładnym dyrektora generalnego albo kierownika działu projektów.

W przemyśle rozrywkowym dyrektor artystyczny współpracuje z klubami, restauracjami i innymi instytucjami rozrywkowymi. W jego zakres obowiązków wchodzą: dobór repertuaru, odpowiadającego stylowi lokalu oraz organizacja koncertów i imprez. Zajmuje się również rozwijaniem tych lokali, to znaczy, że często pracuje jako menadżer bądź specjalista PR. Podąża za modą i zna wszystkie nowinki świata show-biznesu.